*2460
באנר

תקנון

מבוא

1. ברוכים הבאים לאתר Dependstore.com אתר dependstore.com® (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת קימברלי קלארק ישראל שיווק בע"מ, ח.פ. 510953904, שמשרדה הרשום בדרך ת"א-רמלה, מחסני הסוכנות צריפין ת.ד. 231 רמלה 72101 (להלן: "קימברלי קלארק ישראל" או "החברה").

 

השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי האתר. 

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו בשיחת חינם לטלפון 2460*.

2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן: "פעולה" או "הרכישה" או "השירות").

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין קימברלי קלארק ישראל, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון והאתר. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר והוראותיו ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללים אלו.

5. לצורך תקנון זה, "משתמש" או "הלקוח"- כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

5.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

5.2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ,אשר הונפק ע"י בנק ישראלי.

תנאים כלליים

6. מובהר כי קימברלי קלארק ישראל רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש

7. קימברלי קלארק ישראל שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

8. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י קימברלי קלארק ישראל ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 

9. התנאים מנוסחים בלשון זכר ו/או נקבה מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, לכלל הציבור. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה, ולהיפך. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים, ולהיפך. בכל מקום בו מוזכרת קימברלי קלארק ישראל, הכוונה גם לכל מי מטעמה.

10. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

11. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון.

12. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה באתר, אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן כל פעילות שתבצע באתר מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון. 

שירותים המוצעים באתר

13. אתר קימברלי קלארק ישראל מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

13.1 גלישה ועיון בתכנים, רכישת מוצרים, שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל, מתן משוב ו/או תגובות למוצרים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של קימברלי קלארק ישראל וכן הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).מובהר כי קימברלי קלארק ישראל רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

13.2 מובהר כי קימברלי קלארק ישראל אינה מתחייבת כי כל התכנים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וקימברלי קלארק ישראל תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי קימברלי קלארק ישראל רשאית לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף קימברלי קלארק ישראל בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של קימברלי קלארק ישראל ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

13.3 לעניין מתן משוב ו/או תגובות אשר יפרסם המשתמש באתר ו/או בדף הפייסבוק, המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לקימברלי קלארק ישראל את זכות השימוש המלאה בתכנים כאמור שפרסם . כמו כן, המשתמש באתר מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש באתר. המשתמש מאשר כי לקימברלי קלארק ישראל מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין זה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קימברלי קלארק ישראל בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

13.4 לקוח המצטרף לשירות הרכישה באתר, מצורף גם למועדון הלקוחות של קימברלי קלארק ישראל, ובהצטרפותו זו מאשר הלקוח כי קרא את  תקנון המועדון ומסכים לתנאיו ולהצטרפותו כאמור וכן להוספתו לרשימת הדיוור של קימברלי קלארק ישראל,באמצעות דיוורים שונים לרבות דיוור בהודעות דוא"ל,בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין ו/או אשר אושרה על ידי המשתמש בכפוף לכל דין.

13.5 מעת לעת יימכרו באתר מוצרים במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים"). המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. 

13.6 ככל שתחליט החברה להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים באתר, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, והחברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

 

הרכישה באתר

14. האתר מאפשר, בין היתר, רכישת מוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). לתשומת הלב, קימברלי קלארק ישראל רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

15. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום". בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 

16. בעת תיאום המשלוח, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחברה. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי משלוח. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.

17. מובהר כי שירות הרכישה באתר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה. 

18. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש  להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, ת.ז. כתובת דואר אלקטרוני (לבחירה), מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל קימברלי קלארק ישראל להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לקימברלי קלארק ישראל עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע קימברלי קלארק ישראל בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה.

19. הזמנה טלפונית- ניתנת בזאת למשתמש המעוניין האפשרות לקבל סיוע טלפוני להזמנת מוצרים, באמצעות  פניה אל נציג מחלקת שירות הלקוחות של קימברלי קלארק ישראל בטלפון 2460*, אשר יקליד בעבור המשתמש את פרטי ההזמנה באתר. כל יתר הוראות התקנון החלות על הזמנה, יחולו בהתאמה על הזמנה טלפונית.

20. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ביום הפקת התעודה ללקוח בטרם מסירת הסחורה. המוצר/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: "המוצרים". תנאים להשלמת עסקת הרכישה: 

20.1 עסקת הרכישה תבוצע בעת הפקת התעודה.

20.2 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה קימברלי קלארק ישראל רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת קימברלי קלארק ישראל. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד קימברלי קלארק ישראל ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. קימברלי קלארק ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

21.חשבונית תצורף למשלוח מובהר כי רישומי מערכת המחשב של קימברלי קלארק ישראל הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

22. הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה או באתר, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי השירות והחברה אינה מחויבת למועדים אלה. 

 

אספקת המוצר

 23. קימברלי קלארק ישראל תספק למשתמש את המוצרים באמצעותה ו/או באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח") לפי שיקול דעתה המלא. אספקת המוצרים תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 7 ימי עסקים) ולמנויים- אחת לחודש ככל הניתן בתיאום מראש. קימברלי קלארק ישראל איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

24. לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים באתר מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. קימברלי קלארק ישראל אינה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. יובהר כי לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש ואספקת מוצרים אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים. 

25. אספקת מוצרים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר. החברה  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי. 

26. הגיעה החברה לבצע אספקה במען המבוקש לאחר תיאום מראש עם המשתמש, והמשתמש לא נכח במען במועד ההגעה, יוחזרו המוצרים לחברה תוך חיוב המשתמש בדמי המשלוח, ויתואם עם המשתמש מועד אספקה חלופי עליו יחויב המשתמש בדמי משלוח נוספים.

27. זמני האספקה כאמור לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בקימברלי קלארק ישראל. המשתמש  מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי קימברלי קלארק ישראל לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצרים במקרים הבאים: עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת קימברלי קלארק ישראל. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית קימברלי קלארק ישראל תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח. מובהר כי קימברלי קלארק ישראל איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר המוצרים אינם נמצאים במלאי. אם מוצרים מסוימים חסרים במלאי, קימברלי קלארק ישראל תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

28. מובהר כי אספקת המוצרים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של קימברלי קלארק ישראל. מוסכם כי קימברלי קלארק ישראל ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת המוצרים לידי המשתמש.

 

לקוחות מנויים

 29. קימברלי קלארק ישראל תאפשר ללקוחות המעוניינים בכך, להירשם כמנויים להזמנה חוזרת בכל חודש.

29.1 לקוחות מנויים יהיו זכאים להנחה של 5% ממחיר ההזמנה, בכל קניה (ללא כפל מבצעים).

30.  לקוח המעוניין במנוי- ילחץ על "מנוי" בעגלת הקניות, המאפשר להפוך את ההזמנה לחודשית קבועה. למען הסר ספק, לקוח רשאי בכל עת להתקשר לשירות הלקוחות ב- 2460* ולבטל את המנוי. עדכון ביטול המנוי יכנס לתוקף באופן מידי, אולם לא יחול על משלוח שיצא אל הלקוח בסמוך להודעת הביטול.

31.  על אספקת המוצר כל ההוראות כמפורט בפרק "אספקת המוצר" לעיל.

32.  לקוח המעוניין לשנות את ההזמנה תחת המנוי, יפנה אל נציגי השירות של קימברלי קלארק ישראל ב- 2460*.

 

 תכנית נאמנות

33. החל מ3.6.15 בוטלה תכנית הנאמנות באתר. משתמש אשר צבר נקודות בתכנית הנאמנות יוכל להשתמש בהם ללא הגבלת סכום בקנייתו הבאה מתאריך זה. מובהר למען הסר כל ספק כי החברות בתכנית הנאמנות הינה אישית ובלתי ניתנת לשיתוף ו/או העברה ואינה ניתנת לניצול על ידי אדם אחר מלבד החבר בעצמו. לפיכך, הזדהות משתמש בשמו של אדם אחר ו/או הצגת פרטים אישיים אשר אינם פרטיו האמיתיים של המשתמש וזאת לצורך הזדהות כחבר לצורך צבירת ו/או מימוש נקודות הינה אסורה ועומדת בניגוד להוראות תקנון זה ובניגוד להוראות תקנון התכנית. מובהר למען הסר כל ספק כי זכאות חברי תכנית הנאמנות לצבירת נקודות ו/או למימוש נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר ואינה ניתנת להעברה לחבר אחר ו/או לאיחוד בין כמה חברים. כמו כן, מוזכר כי להטבות המוקנות במסגרת תכנית הנאמנות זכאים חברי התכנית בעצמם בלבד והן אינם ניתנות להעברה ו/או הסבה לצד שלישי כלשהו.

33.3 נקודות אשר נצברו יהיו בתוקף משך שנה מיום צבירתן. 14 יום לפני פקיעת תוקף הנקודות, יקבל המשתמש כהתראה מייל ו/או SMS המעדכן את סטאטוס נקודות ומועד פקיעתן. 

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש והחזרת מוצרים

34. זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת. הכל כמפורט להלן:

34.1 ביטול העסקה לאחר קבלת המוצר בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית ולא נפתח.

34.2  ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת המוצר לקימברלי קלארק ישראל בע"מ / שיווק בע"מ בכתובת "מחסנים לוגיסטיים צריפין " עבור מרלו"ג קימברלי קלארק ישראל, מחלקת החזרות.

34.3  זיכוי המשתמש יתבצע בהתאם להוראות הדין, עם קבלת המוצר במשרדי קימברלי קלארק ישראל ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

34.4  ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.  במידה והמוצר התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו באמצעות השבת המוצר לקימברלי קלארק ישראל בע"מ בכתובת "מחסנים לוגיסטיים צריפין  מרלו"ג קימברלי קלארק ישראל, מחלקת החזרות

34.5  בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של קימברלי קלארק ישראל בדוא"ל: Israel.Service@kcc.com או בטלפון 2460*. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה כנגד החזרת המוצר לקימברלי קלארק ישראל בע"מ / שיווק בע"מ בכתובת "מחסנים לוגיסטיים צריפין עבור מרלו"ג קימברלי קלארק ישראל מחלקת החזרות בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש במוצר והוא במצב כפי שסופק ללקוח, ובתנאי שאריזתו לא נפתחה.

34.6  החזר כספי במקרה של ביטול עסקה כאמור יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והמוצר המוחזר, בכפוף להוראות הדין.

אחריות, אבטחה ופרטיות

35.  קימברלי קלארק ישראל ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של קימברלי קלארק ישראל (מספר מאגר 1061932). אתר קימברלי קלארק ישראל הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים.

36.  שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר מידע זה (מספר מאגר 1061932). בהתאם, החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו על החברה או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי החברה או מי מטעמה או מי באמצעותה. החברה תאפשר ללקוח להיגרע בכל עת ממאגר המידע (1061932) - בהתאם להוראות הדין, ובמידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע (1061932) כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין. 

37.  החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח. 

38.  על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת קימברלי קלארק ישראל באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר קימברלי קלארק ישראל. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות קימברלי קלארק ישראלמאחר וקימברלי קלארק ישראל נעזרת בחברה חיצונית [CreditGuard] לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

39. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים, בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו, שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל. החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

40.  מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של קימברלי קלארק ישראל להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי קימברלי קלארק ישראל ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קימברלי קלארק ישראל. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, קימברלי קלארק ישראל לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

41. קימברלי קלארק ישראל מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר וכמפורט באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, קימברלי קלארק ישראל תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בקימברלי קלארק ישראל ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי קימברלי קלארק ישראל לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי קימברלי קלארק ישראל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, קימברלי קלארק ישראל תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

42. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה ו/או כל שימוש באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח וכד'. 

43.  הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 

44. הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

45.  החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 

46. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם. 

47. החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין. 

48. השימוש באתר הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהמשתמשים בקשר ישיר או עקיף עם השימוש באתר. המשתמש מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, ומי מטעמה, בכל הקשור לאתר. המשתמש מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

 49. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי קימברלי קלארק ישראל

50. קימברלי קלארק ישראל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי; אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש; בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בקימברלי קלארק ישראל ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות קימברלי קלארק ישראל לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית קימברלי קלארק ישראל לבטל את העסקה לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור קימברלי קלארק ישראל לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

51. לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של קימברלי קלארק ישראל במייל: Israel.Service@kcc.com או בטלפון: 2460*.

קניין רוחני

52. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר קימברלי קלארק ישראל, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של קימברלי קלארק ישראל בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר קימברלי קלארק ישראל, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, המותגים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר קימברלי קלארק ישראל, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם קימברלי קלארק ישראל בלא קבלת הסכמת קימברלי קלארק ישראל מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר קימברלי קלארק ישראל לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת קימברלי קלארק ישראל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של קימברלי קלארק ישראל מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו קימברלי קלארק ישראל, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם קימברלי קלארק ישראל בע"מ, שם המותגים, סימני המסחר של קימברלי קלארק ישראל (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של קימברלי קלארק ישראל בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, שם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הנם בבעלות בלעדית של קימברלי קלארק ישראל ו/או מי מטעמה ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם קימברלי קלארק ישראל נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

דין ושיפוט

53. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 

 

שירות לקוחות

טלפון: 2460* 

0526289722 לשליחת SMS  

שעות פעילות המוקד
בימים א'-ה' בין השעות
08:00-18:00

ביום ו' בין השעות
08:00-13:00משלוח עד הבית

קלינקס טישו במבצעים מפנקים בדיפנדסטור!

קלינקס טישו במבצים מפנקים בדיפנדסטור! ממחטות אף רכות ומפנקות המכילות קרם לחות, אלוורה, וויטמין E טרה סופט ב- 9.40 ש"ח להפחתת אדמומיות והקלה בגירוי העור ב- 14.90 ש:ח. מארז שלישיית ממחטות אף אול

הנחה קבועה בכל קניה

משלוח עד הבית

ערכת התנסות חינם